برنامه نمایشگاه ها

ردیف شهر تاریخ نوع نمایشگاه
1 رشت ۸ تا ۱۱ اردیبهست صنعت ساختمان
2 تبریز ۲۲ تا ۲۵ اردیبهشت حرارتی برودتی
3 گلستان ۵ تا ۸ خرداد صنعت ساختمان
4 مشهد ۱۸ تا ۲۲ خرداد صنعت ساختمان
5 تهران ۱۸ تا ۲۱ مرداد صنعت ساختمان
6 کرمان ۲۶ تا ۳۰ مرداد تاسیسات
7 قزوین ۳ تا ۶ شهریور تاسیسات
8 همدان ۹ تا ۱۳ شهریور صنعت ساختمان و تاسیسات
9 اراک ۷ تا ۱۰ مهر سرمایش و گرمایش و صنعت
10 تهران ۲۵ تا ۲۸ مهر تاسیسات
11 تبریز 21 تا 24 اردیبهشت 95 حرارتی، برودتی و سیستمهای تهویه
12 مشهد 21 تا 25 تیر 95 ساختمان(معماری و عمران) صنایع سرمایشی و گرمایشی
13 تهران 22 تا 25 مرداد 95 صنعت ساختمان
14 شیراز 11 تا 14 آبان 95 تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش
15 اصفهان 1 تا 5 آذر 95 تاسیسات سرمایشی و گرمایشی