برنامه نمایشگاه ها

ردیف شهر تاریخ نوع نمایشگاه
1 مشهد 18الی22خرداد1400 بیست و سومین نمایشگاه ساختمان،سرمایشی و گرمایشی مشهد
2 تهران 21الی24مرداد1400 بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
3 تهران 27الی30مهر 1400 بیستمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و صنایع سرمایشی و گرمایشی