فرم نظر سنجی شرکت دان ارتباط گویا
کولرپکیج
سطح رضایت از کارشناسان شرکت
ضعیفمتوسطخوبعالی
ضعیفمتوسطخوبعالی
ضعیفمتوسطخوبعالی

سطح رضایت از نمایندگان شرکت
ضعیفمتوسطخوبعالی
ضعیفمتوسطخوبعالی
ضعیفمتوسطخوبعالی
ضعیفمتوسطخوبعالی

سطح رضایت از محصول
ضعیفمتوسطخوبعالی
ضعیفمتوسطخوبعالی
ضعیفمتوسطخوبعالی
ضعیفمتوسطخوبعالی

captcha