فرم نظر سنجی

  محصولپرسنلنماینده


  سطح رضایت از پرسنل شرکت
  ضعیفمتوسطخوبعالی
  ضعیفمتوسطخوبعالی
  ضعیفمتوسطخوبعالی

  سطح رضایت از نمایندگان شرکت
  ضعیفمتوسطخوبعالی
  ضعیفمتوسطخوبعالی
  ضعیفمتوسطخوبعالی
  ضعیفمتوسطخوبعالی

  سطح رضایت از محصول
  ضعیفمتوسطخوبعالی
  ضعیفمتوسطخوبعالی
  ضعیفمتوسطخوبعالی
  ضعیفمتوسطخوبعالی

  captcha