تقویم

متاسفانه با توجه به شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی، شرکت دان ارتباط در همایشها و نمایشگاه ها شرکت نخواهد کرد.