ردیفشهرتاریخنوع نمایشگاه
1رشت۸ تا ۱۱ اردیبهستصنعت ساختمان
2تبریز۲۲ تا ۲۵ اردیبهشتحرارتی برودتی
3گلستان۵ تا ۸ خردادصنعت ساختمان
4مشهد۱۸ تا ۲۲ خردادصنعت ساختمان
5تهران۱۸ تا ۲۱ مردادصنعت ساختمان
6کرمان۲۶ تا ۳۰ مردادتاسیسات
7قزوین۳ تا ۶ شهریورتاسیسات
8همدان۹ تا ۱۳ شهریورصنعت ساختمان و تاسیسات
9اراک۷ تا ۱۰ مهرسرمایش و گرمایش و صنعت
10تهران۲۵ تا ۲۸ مهرتاسیسات
11تبریز21 تا 24 اردیبهشت 95حرارتی، برودتی و سیستمهای تهویه
12مشهد21 تا 25 تیر 95ساختمان(معماری و عمران) صنایع سرمایشی و گرمایشی
13تهران22 تا 25 مرداد 95صنعت ساختمان
14شیراز11 تا 14 آبان 95تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش
15اصفهان1 تا 5 آذر 95تاسیسات سرمایشی و گرمایشی